Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

DEPARTAMENTS

Departaments didàctics

Composició

Cada un d'aquestos departaments està integrat per els professors que impartixen una determinada àrea o matèria.

Funcions:

  • Elaborar la programació didàctica corresponent a les àrees i materials assignats al seu departament.
  • Organitzar i dur a terme les probes per a alumnes amb matèries pendents.
  • Resoldre les reclamacions que pogueren presentar-se.
  • Informar als alumnes, a través dels professors, dels aspectes essencials de la programació: objetius i continguts mínims exigibles i criteris d'avaluació.

Llistat de departaments

A la actualidat el centre compta amb els següents departaments didàctics: